เห็ดนางฟ้า

เนื่องจากปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเรากำลังประสบกับปัญหาข้าวยากหมากแพง   ทำให้ประชาชนหลายคนต้องมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก   แต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยทุกคนนั้นหลุดพ้นจากความยากลำบาก  คือ  เศรษฐกิจพอเพียง  คำว่า   “เศรษฐกิจพอเพียง”   เป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงจัดตั้งโครงการขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่เดือดร้อน      อาทิเช่น   ของแพง   ราคาสินค้าขึ้นราคา   ทำให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยต้องใช้จ่ายแบบประหยัด   บางครั้งจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินก็อาจจะหมดไปและทำให้ไม่มีเงินเก็บออม   จนประชาชนบางกลุ่มต้องเดือดร้อนเพราะรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย   แต่ถ้าประชาชนชาวไทยรู้จักหันมาใช้จ่ายอย่างพอเพียง  รู้จักเก็บออมมากขึ้น  รู้จักการทำมาหากินที่สุจริต  และดำรงชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทุกคนก็จะอยู่ภายใต้ความพอเพียงได้อย่างมีความสุข  ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงจัดทำโครงงาน  เรื่อง  นางฟ้าในบล็อกไม้ ซึ่งได้จัดทำโดยการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมาใช้ประกอบในการทำโครงงาน  และดำเนินงานตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง   เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด   การทำโครงงานเกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้า  สามารถให้อะไรหลายสิ่งแก่เรา  เช่น  ถ้านำมาเพาะเพื่อใช้เป็นอาหาร  สามารถนำมาจำหน่ายได้  เพราะเป็นผักสวนครัวที่ได้รับความนิยมมาก  มีรสชาติอร่อย   ให้คุณค่ามากมาย   สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเป็นจำนวนมาก  และที่สำคัญดูแลรักษาง่าย  ไม่ยุ่งยาก

Advertisements