บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง   นางฟ้าในบล็อกไม้

คณะผู้จัดทำ

1   นางสาวขวัญภิรมย์             ฮั่วจั่น               ม.6/1    เลขที่   11

2   นางสาวธัญญา                    สินธุมาส          ม.6/1    เลขที่   18

3   นางสาวไพลิน                    ศรีสุข               ม.6/1    เลขที่   22

4   นางสาวมาริษา                   ใจขาน             ม.6/1    เลขที่   23

5   นางสาวอุมาพร                   ธนานุกูล          ม.6/1    เลขที่   29

สถานศึกษา  โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

รายวิชา   โครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา  2554

โครงงานวิทยาศสตร์  เรื่อง  นางฟ้าในบล็อกไม้  จัดทำขึ้นเพื่อหาวิธีการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อที่จะสามารถนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ในการทดลองครั้งนี้  ได้นำก้อนเชื้อเห็ดฟางมาเพาะปลูกและดูแลรักษา  100  ก้อน  เพื่อให้ได้ผลผลิตนำมาจำหน่ายได้  โดยคิดราคาก้อนละ  4  บาท  รวมเป็นเงิน  400  บาท  และได้ดูแลรดน้ำมาเป็นอย่างดี  นำวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ  คือ  ไม้เก่ามาต่อเป็นบล็อกเพื่อไว้เป็นที่เก็บเห็ด  คอยดูแลรดน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี  ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่  รวมทั้งความชื้น  และแสงให้มีความพอดีและเหมาะสม  ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ  คือ  ได้จากการหมักเศษผักและเศษผลไม้ผสมกับ  EM  และกากน้ำตาล ที่ได้ทำไว้แล้วใน  ชีววิทยา (ทำเมื่อเทอมที่แล้ว)  ผลผลิตที่ได้  เก็บได้จำนวน  4  ครั้ง ครั้งที่ 1 เก็บผลผลิตได้  4  กิโลกรัม  ขายกิโลกรัมละ  80  บาท  ได้ทั้งหมด  320  บาท ครั้งที่  2  เก็บผลผลิตได้  5  กิโลกรัม  จำหน่ายได้  400  บาท  ครั้งที่  3  เก็บผลผลิตได้  3.5  กิโลกรัม  จำหน่ายได้  280  บาท  ครั้งที่  4  เก็บผลผลิตได้  2  กิโลกรัม  จำหน่ายได้  160  บาท รวมทั้งหมดตลอดระยะเวลา  2  เดือน  ใช้เวลาในการเพาะเชื้อ  25วัน  และเก็บผลผลิตได้  4  ครั้ง  จำนวน  14.5  รวมได้เงินทั้งหมด  1160  บาท  หักค่าใช้จ่ายในการซื้อเชื้อเพาะเห็ด  400 บาท  เหลือกำไร  700  บาท  ซึ่งบรรลุเป้าหมาย  ไม่ขาดทุน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s